Деятелен и страдателен залог в английския език (Active and Passive Voice)

Active and Passive Voice

Залогът като граматическа категория е отношението, което има глаголното лице (подлогът) към глаголното действие. Деятелен залог имаме когато подлогът е активен. Страдателен залог имаме когато върху подлога е извършено действие. Деятелният залог (Active voice) се използва в случаите, когато подлогът извършва действието. Например: Котката изяде мишката. В този случай Котката е подлог и тя е извършителят на действието — изяде. Страдателният залог (Passive voice)  се използва в случаите, когато върху […]

Continue Reading

You may also like